Regulamin

Witamy na stronie!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z .

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Witryny, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby zalogowanej na tej stronie internetowej i zgodnie z warunkami Firmy. "Firma", "Nas", "My", "Nasz" i "Nas" odnosi się do naszej Firmy. "Strona", "Strony" lub "Nas" odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozważenia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i podlegającym mu. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej litery i / lub on/ona lub one, są traktowane jako zamienne, a zatem odnoszące się do tego samego.

Pliki cookie

Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do Witryny, wyraziłeś zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności Witryny.

Większość interaktywnych stron internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Witryna i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Stronie. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może uzyskać do niego dostęp z Witryny na własny użytek osobisty, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

Części tej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Witryna nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich obecnością na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Witryny, jej agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Witryna nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania i / lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Strona zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodują naruszenie niniejszego Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Użytkownik niniejszym udziela Witrynie niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Komentarzy w dowolnej formie, formacie lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

Organizacje te mogą zawierać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na Stronie internetowej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugerują fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla siebie lub naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyści dla nas z widoczności hiperłącza rekompensują brak Witryny; oraz (d) powiązanie znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zawierać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugerują fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na Stronę. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz się połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

Żadne użycie logo Witryny lub innej grafiki nie będzie dozwolone do linkowania bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

Elementy iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na Twojej Stronie internetowej. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszystkimi roszczeniami, które rosną na Twojej stronie internetowej. Na żadnej Stronie internetowej nie powinny pojawiać się żadne linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub jakiegokolwiek konkretnego linku do naszej Witryny. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do amen niniejszych warunków i polityki linkowania w dowolnym momencie. Stale łącząc się z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link na naszej stronie internetowej, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do udzielenia odpowiedzi bezpośredniej.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; Nie obiecujemy również, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na niej będą aktualne.

Zrzeczenie się

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą stroną internetową i korzystaniem z tej witryny. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu ustępowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.